Informatie inzake gegevensbescherming voor consumenten –
Alcon PRECISION1TM LIFE CHALLENGE


Met deze privacyverklaring wil Alcon u graag informeren over de persoonsgegevens (informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden) die wij verzamelen en gebruiken, en over de manier waarop we ervoor zorgen dat uw rechten worden gerespecteerd. Wij verzamelen, gebruiken of verstrekken niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zonder voorafgaande toestemming van een ouder of verzorger. Overeenkomstig onze juridische bepalingen en voorwaarden mogen alleen personen van 16 jaar en ouder deelnemen.

Voor welke doeleinden hebben we uw persoonsgegevens nodig en hoe wordt dit gerechtvaardigd?

Wij moeten uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verzamelen, gebruiken en delen:

 • voor het beheer van uw deelname aan ons Consumer Engagement-programma om proactief informatie op maat over producten, diensten en relevante aanbiedingen aan u te kunnen verstrekken (of specifieke vragen of verzoeken van u te beantwoorden).

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als we daarvoor een behoorlijke, bij wet gestelde rechtvaardiging hebben ('rechtsgrond'). Daarom verwerken we uw persoonsgegevens alleen als:

 • we uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen;
 • de verwerking noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u te vervullen of om op uw verzoek precontractuele stappen te nemen;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- of regelgeving;

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor de volgende aanvullende doeleinden:

 • ten behoeve van de geneesmiddelenbewaking (het volgen van bijwerkingen);
 • om de kwaliteit van onze producten en diensten te waarborgen;
 • alsook voor andere doeleinden die van rechtswege worden opgelegd.

Hoe zorgen wij ervoor dat wij uw rechten en de wetgeving respecteren?

We zorgen ervoor dat we bij het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens de onderstaande privacybeginselen in acht nemen:

 • zekerheid: we beveiligen uw informatie tegen misbruik of ongeoorloofde wijziging, verlies, of toegang, met behulp van geschikte technische, fysieke en organisatorische maatregelen (zoals multifactorauthenticatie met een wachtwoord, versleuteling, toegangsbeperking, enz.);
 • beperkt doel: we verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens enkel indien dat nodig is voor het beoogde doel;
 • beperkte gegevens: we verzamelen enkel de persoonsgegevens die wij nodig hebben;
 • kwaliteit van gegevens: we houden uw persoonsgegevens actueel en zorgen ervoor dat ze juist zijn;
 • beperkte toegang: alleen personen die op de hoogte moeten zijn van uw persoonsgegevens, geven wij toegang daartoe;
 • beperkte bewaring: we bewaren uw persoonsgegevens enkel zolang dat nodig is voor het beoogde doel;
 • rechtmatig gebruik: we verzekeren ons ervan dat wij een geldige en rechtmatige reden hebben om uw persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken.

Welke persoonsgegevens van u verzamelen, delen en gebruiken wij?

Wanneer u zich via een van onze campagnes inschrijft voor het Alcon Consumer Universe-programma, wordt u gevraagd om alle of enkele van de volgende gegevens aan ons te verstrekken (voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de campagne):

 • algemene identiteits- en contactgegevens (waaronder voor- en achternaam, e-mail- en/of postadres, telefoonnummer(s));
 • contactlensgegevens;
 • voorkeuren m.b.t. contactmethode.

Aanvullende gegevens die u mogelijk vrijwillig aan ons verstrekt:

 • geboortedatum;
 • uw antwoorden in onderzoeken waaraan u deelneemt;
 • de producten die u gebruikt en koopt en relevante bijzonderheden omtrent uw ooggezondheid zoals zicht, droogheid van de ogen, enz.;
 • overeenkomstig de door u gemaakte keuzes tijdens uw bezoek aan een specifieke website van Alcon, kunnen wij verdere gegevens over u verzamelen die wij vervolgens in het Alcon Consumer Universe-programma combineren met de gegevens over u waarover we reeds beschikken (bijvoorbeeld de webpagina's die u hebt bezocht, dag en tijdstip van het bezoek, duur van het bezoek). Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website en ons cookiebeleid.

Door ons verzamelde of afgeleide informatie over u:

 • voorkeuren m.b.t. inhoud en interesses;
 • voorkeuren m.b.t. communicatiemethode en -timing;
 • dag en tijdstip waarop u een bericht van ons leest.

We kunnen in het Alcon Consumer Universe-programma informatie afkomstig van derden combineren met uw persoonsgegevens:

 • statistische gegevens over de gemiddelde grootte van huishoudens en inkomens in uw gebied.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. We maken gebruik van geautomatiseerde verwerking om uw interesses en voorkeuren te profileren zodat we de meest relevante inhoud en aanbiedingen aan u kunnen verstrekken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Indien nodig kan Alcon uw persoonsgegevens delen met:

 • andere ondernemingen binnen de wereldwijde Alcon-groep, ongeacht waar zij gevestigd zijn;
 • externe adviseurs, dienstverleners, partnerbedrijven met wie door of namens Alcon of aan Alcon gelieerde ondernemingen een overeenkomst is gesloten, ongeacht waar zij gevestigd zijn;
 • raden, (overheids)instanties en regelgevers in de zorg, ongeacht waar zij gevestigd zijn.

Waar worden uw persoonsgegevens gebruikt of opgeslagen?

Wij geven uw persoonsgegevens op de volgende wijze door aan andere landen buiten het land waarvan u ingezetene bent en waar u uw persoonsgegevens aan Alcon hebt verstrekt:

Wij geven uw persoonsgegevens door:

 1. aan Zwitserland en Japan: Zwitserland en Japan worden beschouwd als landen die adequate gegevensbeschermingsnormen hanteren;
 2. binnen de wereldwijde Alcon-ondernemingsgroep, waaronder de Verenigde Staten: we vertrouwen op goedgekeurde wettelijke methoden voor dergelijke internationale doorgiften, zoals standaardcontractbepalingen (een door de Europese Unie goedgekeurde wettelijke methode) of door andere landen goedgekeurde doorgiftecontracten voor niet-EU-landen;
 3. aan dienstverleners in landen waarvan de beschermingsnormen door de Europese Unie misschien niet als adequaat zijn aangemerkt (indien u in een EU-land woont): dat zijn onder meer de Verenigde Staten en India. In die gevallen zullen wij ervoor zorgen dat ontvangers van uw persoonsgegevens contractueel gebonden zijn aan nakoming van geldende normen inzake gegevensbescherming.

U kunt bij uw functionaris voor gegevensbescherming terecht voor meer informatie. Personen in de Europese Unie kunnen ook meer informatie over deze bescherming vinden op de internetpagina over internationale doorgiften van de Europese Commissie (zie bijvoorbeeld: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/rules-international-data-transfers_en)

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en tot u verwijdering van uw account verzoekt. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan het doeleinde waarvoor ze werden verzameld of om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- of regelgeving.

Gegevens die we hebben verzameld via het gebruik van cookies bewaren we niet langer dan 12 maanden.

Wat zijn uw rechten?

Afhankelijk van het land waarvan u ingezetene bent en van de plaats waar uw persoonsgegevens worden gebruikt, hebt u een aantal rechten.

Of die rechten gelden, hangt af van de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten kunnen ook zijn onderworpen aan bepaalde andere wettelijke voorwaarden en beperkingen.

Het is mogelijk dat u recht hebt op:

 • toegang tot uw persoonsgegevens en informatie over hoe en op welke basis die persoonsgegevens worden verwerkt;
 • correctie van onjuiste persoonsgegevens (waaronder het recht op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens);
 • wissing van uw persoonsgegevens in beperkte omstandigheden, wanneer zij niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt of indien u bezwaar maakt of uw toestemming intrekt. Dit recht kan ook van toepassing zijn in geval van onrechtmatige verwerking;
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer:
  • de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt bestreden;
  • de verwerking niet aan de regels voldoet maar u in dit stadium niet wenst dat uw persoonsgegevens worden gewist;
 • betwisting van de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang;
 • verkrijging van een overdraagbare kopie van uw persoonsgegevens of doorgifte van een kopie aan een externe verwerkingsverantwoordelijke;
 • verkrijging van meer informatie over de waarborgen waaronder uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EER (indien van toepassing); of
 • intrekking van uw toestemming;
 • indiening van een klacht bij de hieronder genoemde autoriteit persoonsgegevens/toezichthoudende autoriteit.

Het is mogelijk dat wij u, om uw identiteit te bevestigen en om veiligheidsredenen, vragen om aanvullende informatie voordat wij uw verzoek verwerken.

Hoe wordt u geïnformeerd over wijzigingen in deze privacyverklaring?

Bij toekomstige wijzigingen of aanvullingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring wordt u vooraf altijd persoonlijk geïnformeerd via de gebruikelijke communicatiekanalen (bijvoorbeeld per e-mail) en via de website (door middel van banners, pop-ups of andere kennisgevingsmechanismen).

Met wie kunt u contact opnemen in verband met uw rechten?

Verwerkingsverantwoordelijke: De instantie die bepaalt wanneer en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, wordt verwerkingsverantwoordelijke genoemd.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: ALCON NV en gelieerde ondernemingen, privacy@alcon.com

Functionaris voor gegevensbescherming van Alcon: privacy@alcon.com

Autoriteit persoonsgegevens/toezichthoudende autoriteit: De autoriteit persoonsgegevens/toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de autoriteit in het land waar u woont of werkt. Meer informatie over hoe u contact met deze autoriteiten kunt opnemen, vindt u hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl.